Нормативні документи

*Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році

* Варіативна для вивчення складова навчальної програми


з трудового навчання
для загальноосвітніх навчальних закладів
 5 – 9 класи 
2010 р.
* Міністерство освіти і науки надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 2014/2015 році у загальноосвітніх навчальних закладах, що додаються.
Трудове навчання (технологія). Креслення

Характерною особливістю сучасного трудового навчання є форму­вання таких загальнолюдських цінностей, які сприяють розвитку гармо­нійної особистості та допоможуть стати успішним при виборі свого жит­тєвого шляху, а не лише навчання учнів конкретних трудових операцій.
Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення трудового навчання цього року передбачено:
 • у 5 - 8 класах - 2 год на тиждень;
 • у 7 - 8 класах - 2 год на тиждень;
 • у 9 класах - 1 год на тиждень;
 • у 10 - 11 класах (незалежно від профілю) - 1 год на тиждень;
 • у 10 - 11 класах технологічного профілю - 6 год на тиждень.
Окрім цього, кількість годин на вивчення навчального предмета «Трудове навчання» в усіх класах може збільшуватись за рахунок часу варіативної складової навчальних планів, передбаченої на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації.
У 2014/2015 навчальному році трудове навчання у 5 - 9 класах буде вивчатися за двома навчальними програмами:
 • у 5 - 6 класах продовжується впровадження «Програми з трудо­вого навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи»;
 • учні 7-9 класів продовжать працювати за програмою «Трудове навчання. 5-9 класи (нова редакція)»).

Нова навчальна програма з трудового навчання, яка впроваджу­ється в 5 - 6 класах, спрямована на досягнення головної мети тру­дового навчання в середній школі, а саме: формування технологічно освіченої особистості, підготовленої до самостійного життя і активної перетворювальної діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства.
Зміст предмета має чітко виражену прикладну спрямованість і реалізується переважно шляхом застосування практичних методів і форм організації занять.
Сучасне трудове навчання базується на практичній діяльності учнів. Кожен урок повинен мати практичну спрямованість. Зміст практичних робіт визначається вчителем самостійно залежно від теми уроку та виду робіт, що виконуватимуться під час уроку. Засво­єння теоретичного матеріалу доцільно проводити під час практичних робіт, не витрачаючи на це окремого навчального часу. Однак, не ви­ключається можливість проведення уроків засвоєння нових знань, під час яких учитель може розкрити навчальний матеріал усього мо­дуля, або його окремої частини. Такі уроки в навчальному процесі мо­жуть бути поодинокими.
Завдяки своїй спрямованості на реалізацію принципу варіативнос­ті, програма дає можливість планувати навчальний матеріал відповід­но до матеріально-технічного та кадрового забезпечення навчального процесу, віково-статевих особливостей учнів та їхніх інтересів. Вона містить обов'язкову для вивчення складову та варіативну складову.
Обов'язкова для вивчення складова обирається школою із запро­понованих блоків залежно від умов поділу на групи хлопців і дівчат, кадрового забезпечення та інтересів учнів.

Для 5 класу пропонується на вибір два блоки:
Блок 1. Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП.
Блок 2. Технологія виготовлення виробів з аплікацією.

Для 6 класу пропонуються такі блоки:
Блок 1. Технологія виготовлення виробів із тонколистового мета­лу та дроту.
Блок 2. Технологія виготовлення вишитих виробів.
Обидва блоки містять чотири розділи:
 1. Основи матеріалознавства.
 2. Технологія виготовлення виробів.
 3. Основи техніки, технологій і проектування.
 4. Технологія побутової діяльності.

Під час вивчення розділу «Основи матеріалознавства» учні озна­йомляться з тими матеріалами та їх властивостями, які будуть вико­ристовувати в роботі під час освоєння обраного блоку.
Розділ «Технологія виготовлення виробів» є основним у кожному блоці. Під час його вивчення учні ознайомлюються з послідовністю виготовлення виробу, операціями, інструментами, пристосуваннями, які при цьому застосовуються, виготовляють виріб.
Розділ «Основи техніки, технологій і проектування» ознайомлює учнів із технікою, механізмами, машинами, сучасними технологіями та процесами. У цьому розділі також передбачено вивчення основ проектної діяльності, яка буде впроваджуватися при вивченні варіа­тивних модулів. Вивчення теми «Основи проектної діяльності» мож­ливе за двома варіантами:
1) останньою темою обов'язкової для вивчення складової, після якої одразу планується вивчення варіативних модулів;
2) під час освоєння варіативних модулів.
Для набуття учнями корисних навичок під час навчального проце­су програмою передбачено розділ «Технологія побутової діяльності». Особливість цього розділу полягає в тому, що кожна його тема може вивчатися в будь-який час, не порушуючи при цьому календарний план. Це може бути після закінчення розділу, блоку чи модуля; пе­ред закінченням чи на початку четверті, семестру, навчального року; у випадках, коли учні з тих чи інших причин не можуть виконати за­плановану роботу.
Порядок вивчення розділів і тем обов'язкової для вивчення скла­дової визначено навчальною програмою.


Освоєння варіативних модулів здійснюється на основі проектно-технологічної діяльності. Варіативні модулі обираються залежно від матеріально-технічного та кадрового забезпечення навчального про­цесу, бажання учнів, регіональних традицій. Варіативні модулі, які пропонуються для вивчення у 5 - 6 класах:
 1. Технологія виготовлення народної ляльки.
 2. Технологія виготовлення м'якої іграшки.
 3. Технологія виготовлення виробів, оздоблених об'ємною аплікацією.
 4. Технологія виготовлення вишитих виробів.
 5. Технологія виготовлення швейних виробів (машинним способом).
 6. Технологія приготування страв.
 7. Технологія плетіння з бісеру.
 8. Технологія виготовлення виробів із бісеру на дротяній основі.
 9. Технологія писанкарства.

 1. Технологія виконання електротехнічних робіт.
 2. Технологія оздоблення виробів художнім випалюванням.
 3. Технологія виготовлення виробів із тонкого листового металу.
 4. Технологія виготовлення виробів із дроту.
 5. Технологія виконання аплікації із природних матеріалів.
 6. Технологія виготовлення дерев'яної іграшки.
 7. Технологія виготовлення виробів із деревини та деревних ма­теріалів (способом ажурного випилювання).
 8. Технологія виготовлення сувенірів із деревних матеріалів.
 9. Технологія виготовлення виробів способом металопластики.
 10. Технологія виготовлення макетів споруд із деревини та дерев­них матеріалів.
 11. Технологія вирощування рослин (квітів) та догляд за ними.
 12. Технологія догляду за тваринами.
 13. Технологія оздоблення виробу елементами геометричного різьблення.
Із зазначеного переліку для кожного класу треба обрати по 2 варі­ативні модулі, на освоєння яких відводиться по 20 годин навчального часу. Освоєння варіативних модулів відбувається за окремо розро­бленими програмами до них. Будь-який варіативний модуль для 5-6 класів можна обрати лише один раз у 5 чи в 6 класі.
Вся проектна документація (зображення виробу, розрахунок ма­теріалів, послідовність виготовлення тощо) учнями 5-6 класів ви­конується в робочих зошитах.
Резерв часу, передбачений програмою, учитель може використати на підсилення окремих складових навчальної програми на свій вибір.

Результатом діяльності учнів при вивченні кожного блоку обов'язко­вої для вивчення складової програми мас бути виріб, а будь-якого варіа­тивного модуля - проект.
Під час роботи у навчальній майстерні на кожному уроці треба звер­тати увагу на дотримання учнями правил безпечної роботи, виробни­чої санітарії й особистої гігієни, навчати їх тільки безпечних прийомів роботи, ознайомлювати із заходами попередження травматизму.
Реалізація змісту трудового навчання в 7 - 9 класах забезпечується навчальною програмою «Трудове навчання. 5-9 класи» (нова редак­ція) за загальною редакцією В. М. Мадзігона, яка має гриф «Затвер­джено Міністерством освіти і науки» (від 27.08.2010 р. № 1/11-8205). Програма з варіативними модулями розміщена на офіційному сайті Міністерства www.mon.gov.ua
Зміст навчального предмета реалізується за трьома варіантами програми:
 • для хлопців;
 • для дівчат;
 • для класів, що не поділяються на групи хлопців і дівчат.
Навчальна програма, за якою навчатимуться учні 7-9 класів, по­будована за модульною системою. Вона складається з інваріантних (обов'язкових), варіативних (на вибір) та базового (для класів, що не поділяються на групи хлопців і дівчат) модулів.
Інваріантний зміст трудового навчання розрахований на засвоєн­ня окремими групами хлопців і дівчат. Він займає приблизно полови­ну навчального часу. Інваріантний модуль вивчається у 7 - 8 класах у першому півріччі.
Варіативні модулі обирає вчитель відповідно до матеріально-тех­нічної бази, фахової підготовленості, регіональних традицій наповнюваності класів та бажання учнів. Розроблено перелік варіативних модулів для 7-9 класів. Варіативні модулі розраховані на 16 годин кожен. їх вивчення відбувається за окремо розробленими програмами. Зміст трудового навчання для класів, що не поділяються на групи хлопців і дівчат складається лише з варіативних модулів. При цьому, учні мають освоїти базовий модуль. Наскрізними лініями, що закла­дені у зміст базового модуля є:
 • проектування виробів;
 • конструкційні матеріали;
 • основи техніки і технологій.
На засвоєння навчального матеріалу, передбаченого базовим мо­дулем, не відводиться окремих годин. Він вивчається інтегровано з вивченням варіативних модулів. Учителеві на початку навчального року варто спланувати перелік та послідовність вивчення варіатив­них модулів, а також розподілити навчальний матеріал, передбаче­ний базовим модулем.
Навчання хлопців і дівчат на уроках трудового навчання має від­буватися окремо. Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки Укра­їни від 20.02.02 р. № 128, і відбувається за наявності в класі більше 27 учнів для міських шкіл та більше 25 для сільських. Якщо кількість учнів у класі не дає змоги здійснити поділ на групи на тендерній осно­ві, можна скористатись іншими варіантами формування груп: з пара­лельних класів; формування змішаної групи хлопців і дівчат; поділ на групи за рахунок варіативної частини навчального плану.
З метою свідомого вибору учнями профілю навчання з 8 класу впроваджується допрофільне навчання. У 8 - 9 класах учні повинні глибше ознайомитися з різними профілями та напрямами навчання. Таке ознайомлення може здійснюватися за рахунок упровадження курсів за вибором та профорієнтаційних курсів.
Курси за вибором дають змогу учням не тільки оволодіти техно­логією вибору, а й апробувати різний зміст з метою самовизначення.
Іншою складовою допрофільного навчання є профорієнтаційні курси. Міністерством освіти і науки України надано гриф навчаль­ним програмам курсів «Людина і світ професій» для учнів 8-9 класів та «Побудова кар'єри» для учнів 10-11 класів. Зазначені курси за вибором можуть бути розраховані на 9, 18, 35 і навіть 70 год. Про­грами курсів надруковано на сторінках фахового журналу «Трудова підготовка в закладах освіти» та фахової газети «Трудове навчання».

Головна мета курсу «Людина і світ професій» — підготовка учнів 8-9 класів до вибору профілю навчання у старшій школі. Мета курсу реалізуєть­ся у процесі виконання комплексу навчальних і виховних завдань.
Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання (технологія) у 2012/2013 та 2013/2014 навчальних роках у частині старшої школи є чинними і в цьому навчальному році. Окрім того, змістове наповнення технологічного профілю може здійснюватися за рахунок курсів за вибором «Професійні проби». Таких курсів може бути декілька і вони освоюються учнями послідовно. Програми таких курсів повинні мати гриф МОН України.
Важливою складовою технологічної підготовки школярів є знання ними основ графічної грамоти. Вивчення курсу креслення передбачено в 11 класах технологічного напряму в обсязі 2 год на тиждень за навчальною програмою «Креслення. 11 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 19.11. 2013 р. № 1/11-17681).
У 8 - 11 класах креслення може вивчатися як курс за вибором за навчальною програмою «Креслення» для загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 19.11. 2013 р. № 1/11-17679).
Навчальні програми з креслення розміщено на офіційному сайті МОН.
У тих класах, де вивчення креслення розпочалося у минулому навчальному році продовження його вивчення здійснюється за тими ж навчальними програмами.


Учителі також можуть скористатися матеріалами, які висвітлюють питання організації навчальної діяльності з технологій, розміщеними на сторінках періодичних видань та спеціалізованих сайтів.

Немає коментарів:

Дописати коментар